Apr
23

ธ.ต.3 คืออะไร?

ธ.ต.3 คือ แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ในแบบฟอร์มจะระบุว่าเงินจำนวนดังกล่าวจะใช้ทำอะไร เช่น ใช้เพื่อซื้อคอนโด หรือ สามารถใช้ใบรับรองยอดเงินฝากและการทำธุรกรรมต่างประเทศ ก็ได้

ฝากข้อความ