Apr
23

ในการโอนกรรมสิทธิ์ บ้าน ที่ดิน และ ห้องชุด (คอนโด) มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

  • ค่าทำเนียมการโอน 2% ของราคาประเมิน หรือ ราคาขาย เลือกคำนวณจากราคาที่สูงกว่า
  • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมินของกรมที่ดิน แต่ยกเว้นไม่ต้องชำระในกรณีที่ถือครองกรรมสิทธิเกิน 5 ปี หรือมีชื่อในทะเบียนบ้านเกิน 1ปี
  • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมินของกรมที่ดิน ถ้าชำระค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ มีข้อยกเว้นไม่ต้องชำระค่าอากรแสตมป์
  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (หัก ณ ที่จ่าย) ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ฝากข้อความ