Apr
23

ถ้าต่างชาติซื้ออสังหาฯในไทย สามารถจ่ายด้วยสกุลเงินอื่นๆ ที่ไม่ไช่สกุลเงินไทยได้หรือไม่?

ถ้าต่างชาติซื้ออสังหาฯ โดยตรงจากโครงการ ในสัญญาจะระบุชัดเจนอยู่แล้วว่า ต้องใช้เงินสกุลไทย (บาท)

แต่ในกรณี ที่ซื้อมือสอง แล้วแต่ข้อตกลงของผู้ซื้อ ผู้ขาย ว่าจะชำระโดยเงินสกุลใด

ฝากข้อความ