Apr
23

ถ้าวางเงินมัดจำ ไปแล้ว สามารถขอคืนได้หรือไม่?

ปกติแล้วเมื่อวางเงินมัดจำแล้ว จะไม่มีการคืนเงินมัดจำไม่ว่ากรณีใดๆ หรือในกรณีที่คุณวางเงินจองกับทางโครงการ แล้วเปลี่ยนใจ อยากได้อีกห้อง กรณีนี้คุณอาจจะทำได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่ข้อกำหนดของแต่ละโครงการ

ฝากข้อความ