Apr
23

ต่างชาติสามารถเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในประเทศไทยได้หรือไม่?

ถ้าต่างชาติ มี ใบอนุญาตการทำงาน (work permit) สามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ทุกธนาคารในประเทศไทย แต่ถ้าไม่มี ใบอนุญาตการทำงาน ต้องดูเงื่อนไข ของแต่ละธนาคาร

ฝากข้อความ